TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
TRA CỨU THÔNG TIN TUYỂN SINH CAO HOC NĂM 2016 (ĐỢT 2)


Họ và tên (ví dụ Nguyễn Tiến Thanh)

hoặc
Mã hồ sơ (ví dụ 2B1)Kết quả tra cứu