TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TRA CỨU ĐIỂM THI TUYỂN SINH CAO HỌC NĂM 2018


HỌ VÀ TÊN (Ví dụ: Đặng Đình An)

hoặc
SỐ BÁO DANH (Ví dụ: CH1)KẾT QUẢ TRA CỨU

(Điểm công bố là điểm đã cộng điểm ưu tiên: 01 điểm cho môn luận, 10% cho môn ngoại ngữ)